Home » Switch 87 » Privacy

Privacy Policy Switch ‘87

Switch ‘87 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens binnen onze organisatie. Ten aanzien van de privacy bij het bezoek aan deze website verwijzen wij naar de link onderaan de websitepagina. Onze Privacy Policy is getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Stichting AVG voor verenigingen heeft verklaard dat Switch ’87 alle onderdelen en stappen heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving, de AVG verklaring hiervan is te vinden onder downloads.  

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Switch ‘87 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Switch ‘87 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, ouders of wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden en donateurs

Persoonsgegevens van leden, ouders of wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden en donateurs worden door Switch ‘87 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over trainingen, wedstrijden en overige activiteiten binnen de vereniging;
 • Het uitvoering geven aan de verplichtingen naar de aangesloten nationale sportbonden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap en donateurschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Switch ‘87 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum
 • Geslacht;
 • Pasfoto;
 • Bankrekeningnummer (IBAN en BIC)

Uw persoonsgegevens worden door Switch ’87 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens voor verenigingsmailing zoals  Clubblad- en Nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens voor verenigingsmailing zoals Clubblad en Nieuwsbrief abonnees worden door Switch ’87 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap en donateurschap van de vereniging;
 • De mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst voor het adverteren in de verenigingsmedia (Clubblad, Sponsorbord, Website);
 • Het sponsorcontract met de vereniging.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Switch ‘87 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Switch ‘87 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van adverteerders en sponsors.

Persoonsgegevens van adverteerders en sponsors worden door Switch ‘87 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst voor het adverteren in de verenigingsmedia (Clubblad, Nieuwsbrief, Sponsorbord, Website);
 • Het sponsorcontract met de vereniging.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Switch ’87 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Switch ‘87 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als adverteerder en sponsor.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers en trainers

Persoonsgegevens van vrijwilligers en trainers worden door Switch ‘87 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de vrijwilligers en/of trainersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligers en/of trainersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Switch ’87 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • VOG-verklaring;

Uw persoonsgegevens worden door Switch ‘87 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het aanmelden bij de nationale sportbonden;
 • Het verzorgen van de (financiële en leden) administratie;
 • Het verzorgen/versturen van clubbladen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beeldbank

Op de site is een online beeldbank met rechtenvrij te gebruiken foto’s te raadplegen. Daarnaast beschikt Switch ’87 over een uitgebreid digitaal beeldarchief waarin ook foto- en videomateriaal vanuit haar historie is gearchiveerd. Tijdens onze activiteiten worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt die vervolgens op onze site gepubliceerd worden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan kunt u ons dat melden waarna wij de betreffende opnames zullen verwijderen.

Sociale netwerken

Op de website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook, Inc., Twitter van Twitter, Inc. en YouTube van YouTube LLC (“sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Switch ’87 heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacy-verklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Switch ’87 is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Switch ‘87 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Switch ‘87 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers en trainers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Aanpassing van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze activiteiten, in de wet of in de rechtspraak. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 1 september 2021.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Switch ‘87
Marterstraat 21
6562 NJ Groesbeek

secretaris@switch87.nl