Home » Technische Zaken en Trainingsschema » Informatie voor trainers en coaches

Bijna alle trainers en coaches bij onze vereniging zijn vrijwilligers en het is belangrijk dat zij een goede ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van hun taken. Deze ondersteuning bestaat onder meer uit het aanbieden van (Nevobo) cursussen die veelal door de vereniging worden bekostigd, het aanbieden van (interne) clinics en toegang te verlenen tot trainingsmateriaal: extern via bijvoorbeeld Scope Volleybal of intern via door ons ontwikkelde en verzamelde informatie.

Switch ’87 heeft in 2018-2019 samen met de Nevobo het z.g. OFO-project (Ontwikkel Fasegericht Opleiden) uitgevoerd om de jeugdopleiding te versterken en een nieuw impuls te geven. Met ontwikkelfasegericht opleiden wordt bijvoorbeeld niet alleen naar de kalenderleeftijd van de sporter, maar ook naar de biologische leeftijd gekeken. Waar het ene kind al door het dak groeit, blijft een ander van dezelfde leeftijd nog klein. Ook wordt naar de motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de sporter gekeken. Resultaten van dit project zijn onder meer de ontwikkeling van een onderbouwd opleidingsplan voor de jeugdleden en de ontwikkeling van een plan voor trainersbegeleiding, waarmee wij trainers langer kunnen behouden binnen de vereniging.

Algemeen

Samen met het Technisch Beleidsplan is een Technisch Handboek ontwikkeld en het Teamboek:

Het Technisch Handboek: Dit boek beschrijft de basistechniek van het volleybal en is bedoeld ter ondersteuning van (jeugd-) trainers. Het is geschreven omdat er behoefte bestaat aan eenvoudige en duidelijke informatie over het aanleren en verbeteren van de volleybaltechnieken. Er wordt uitgegaan van de technische lijn gerelateerd aan de regio en NVS-opleidingen voor de jeugd. De uitwerking van de onderwerpen zijn vooral gericht op het aanleren en het verbeteren van de individuele techniek, je kunt het concept hiervan vinden onder “downloads”.

Het Teamboek: Het is de bedoeling dat elk team, – senioren en jeugd – een dergelijk Teamboek per seizoen ontvangt en bijhoudt. Je vind er tal van praktische punten in en je kunt het ook verder invullen met praktische zaken van het team. Met name voor de (jeugd)coach is het een handig document om informatie te vinden en zelf vast te leggen, je kunt het concept vinden onder “downloads”.

Jeugdopleiding

CMV-jeugd: voor deze jeugdopleiding zijn jaarplanningen beschikbaar alsmede trainingsmateriaal zoals de boeken van Adri Noy (aan te vragen bij de TAC): Spelvormen en Leidraad voor Circulatievolleybal (2008) daarnaast zijn de  praktijkoefenboeken van de Nevobo die veel trainingsinformatie bevatten en uiteraard de in het kader van het OFO-project ontwikkelde jaarplanningen:

Aspiranten:

Voor de aspiranten worden de technische leerlijnen gevolgd van het Meerjaren Opleidingsplan Volleybal (MOV) voor de speelniveaus C–, B–, A-jeugd en senioren. Het beschrijft per niveau welke vaardigheden een speler moet ontwikkelen om vanaf de jongste jeugd op het niveau van het hoogste verenigingsteam te komen. Elk spelniveau bestaat uit de onderdelen: Algemeen, spelsyteem, fysiek, techniek, tactiek en mentaal. De spelniveaus sluiten op alle onderdelen op elkaar aan en vormen zo een gefaseerd opleidingstraject voor de speler, het team en de vereniging. De technische leerlijnen en oefenstof zijn beschikbaar via een licentie op Scope-Volleybal, dat via de TAC kan worden geregeld voor onze trainers.

In het kader van het OFO-project is ook een jaarplanning ontwikkeld  en zijn vaardigheidskaarten beschikbaar voor onze aspirantenteams: 

Trainersbegeleiding

Voor de pedagogische en didactische aspecten van het geven van een training is binnen Switch ’87 een groep trainersbegeleiders aangesteld: de CO. De groep trainersbegeleiders vallen organisatorisch onder de TAC. Trainers die door een CO. begeleid worden, leren wat goed gaat en wat beter kan. Het resultaat is dat de trainers met meer voldoening hun trainers- en coachrol vervullen en dat de sporters zich met plezier nog beter ontwikkelen, zowel op sportief als op sociaal gebied. Als onderdeel van hun kennispakket zijn verschillende bronnen beschikbaar die door iedereen (beginners en ervaren) die zich met het begeleiden en coachen van (jeugd)teams bezighoudt van belang kunnen zijn:

  1. Het Coachboekje: handige tips voor iedereen die sporters begeleidt;
  2. Opdrachtkaarten: afspraken maken met spelers, positief coachen en aanspreken op gedrag;
  3. Vier inzichten boekje: hoe wordt ik een betere trainer: structureren, stimuleren, individueel aandacht geven en regie overdragen;