Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Switch ’87 nodigt haar leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022/2023.

De ALV 2022/2023 wordt gehouden op woensdag 29 november 2023 bij Hotel Millingen in Millingen aan de Rijn.
Aanvang 20.00 uur

Agenda

 1. Opening/mededelingen
 2. Notulen ALV 2 november 2022
 3. Jaarverslag 2022 – 2023
 4. Financiën
  • Vaststellen rekening seizoen 2022 – 2023
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Stand van zaken financiën/begroting 2023 – 2024
  • Voorstel begroting 2024-2025
 5. Bestuursverkiezing en benoeming kascommissie
 6. Toekomstige ontwikkelingen
 7. Rondvraag en sluiting

De notulen van de ALV 2021/2022 en het Jaarverslag 2022 – 2023 zijn per e-mail aan de leden toegezonden, de financiële stukken worden tijdens de vergadering gepresenteerd.