Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Switch ’87 nodigt haar leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). 

De ALV 2021/2022 wordt gehouden op woensdag 2 november 2022 om 20.00 uur bij Café ’t Fuske in Millingen.

Agenda
1. Opening/mededelingen
2. Notulen ALV 13 oktober 2021
3. Jaarverslag 2021 – 2022
4. Financiën
• Vaststellen rekening seizoen 2021 – 2022
• Verslag kascontrolecommissie
• Stand van zaken financiën/begroting 2022 – 2023
• Voorstel begroting 2023-2024
5. Bestuursverkiezing en benoeming kascommissie
6. Toekomstige ontwikkelingen
7. Rondvraag en sluiting

De notulen van de ALV 2020/2021, het Jaarverslag 2021 – 2022 worden per e-mail aan de leden toegezonden, de financiële stukken worden tijdens de vergadering gepresenteerd.